موج چهارم

موج چهارم : به ندرت میشه دید که تکنولوژی های دگرگون کننده یک سیر خطی را در مسیر فراگیر شدن ، نوآوری و تطبیق با زندگی روزمره طی کنند.  در حقیقت این تکنولوژی ها ی بزرگ مقیاس به صورت امواجی سهمگین ظهور می کنند امواجی سیل آسا که گذشته را در خود غرق میکند و […]

Three Laws of Robotics

قوانین سه گانه رباتیک آیزاک آسیموف بزرگ نخست : یک ربات نمیتواند به انسان آسیب برساند یا به دلیل واکنش نشان ندادن اجازه دهد کسانی آسیب ببینند . دوم :یک ربات باید به فرامین انسان را اطاعت کند مگر اینکه فرامین در تناقض با قانون نخست باشد . سوم : یک ربات باید از وجودش […]